Drogie Koleżanki i Koledzy,

20 lat temu z grupą studentów – fascynatów założyliśmy czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Filozofów „Preteksty”, które było kontynuacją swoich świetnych poprzedników, takich jak „Myśl i działanie” oraz Viel’o’sophie”.
Miałem wtedy zaszczyt objąć rolę redaktora naczelnego i wydać wraz z Koleżankami i Kolegami pierwsze 4 numery czasopisma. Nasz projekt wydawniczy trafił następnie w dobre ręce kolejnych entuzjastycznie nastawionych osób, które rozwinęły go do obecnego kształtu, w którym doczekał wspaniałego jubileuszu 20 lat istnienia. Przez wszystkie te lata łamy Pretekstów były miejscem debiutów piśmienniczych w zakresie filozofii dla wielu obecnych pracowników naukowych uczelni w całym kraju i nie będzie przesadą jeśli wskaże także, że na całym świecie oraz dla osób, które swoją drogę życiową i zawodową związały w mniejszym lub większym stopniu z „matką wszystkich nauk”.
Celem naszego spotkania będzie nie tylko uczczenie tej wyjątkowej w skali naszego kraju dla czasopism będących oddolną inicjatywą studencką rocznicy, ale przede wszystkim żywa i bogata dyskusja filozoficzna z zaprezentowanymi wystąpieniami. Program złożony jest z prelekcji wybranych osób związanych w ciągu ostatnich 20 lat z „Pretekstami”. Z racji ograniczonego czasu nie udało nam się zaprosić wszystkich, których chcielibyśmy wysłuchać. Być może nasza konferencja zyska miano cyklicznej i uda się to przy kolejnych edycjach.

Konferencja została objęta patronatem, przychylnego od samego początku „ Pretekstom”, Dziekana Wydziału Filozoficznego UAM prof. dr hab. Romana Kubickiego – jednego z ojców sukcesu czasopisma. Sukces jednak, jak wiadomo nie od dziś, ma wielu ojców i wszystkich ich, piszących, recenzujących, czytających czy tylko sympatyzujących z „Pretekstami” serdecznie zapraszamy. Miłymi gośćmi będą także wszyscy zainteresowani obecni studenci WF UAM, dla których dedykowany został Panel Dyskusyjny „Co dalej filozofie?” omawiający najróżniejsze, czasami zaskakujące perspektywy rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów filozoficznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa w imieniu wszystkich byłych i obecnych redaktorów naczelnych „Pretekstów”.

Damian Gruszczyński

PROGRAM KONFERENCJI
 • 9.00-9.15 | Otwarcie konferencji

  • Powitanie uczestników – prof. Roman Kubicki / prof. Norbert Leśniewski / dr Krzysztof Kiedrowski / Damian Gruszczyński
  • Słowo powitalne – Damian Gruszczyński
 • 9.15-9.35 | Wykład inauguracyjny

  • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Roman Kubicki – Filozofia przyszłości
 • 9.35-10.35 | Sesja I

  • Godz. 9.35 – 9.55
   mgr Tomasz Zarębski – Psychoterapia i filozofia – czy jedno potrzebuje drugiego?
  • Godz. 9.55 -10.15
   dr Dawid Wiener – O emocjach bez emocji
  • Godz. 10.15 -10.35
   mgr Jacqueline Czajka – Czy Alexander von Humboldt może nam pomóc zrozumieć zmiany klimatyczne?
 • 10.35-10.50 | Przerwa kawowa

 • 10.50-11.10 | Sesja II

  • Godz. 10.50 -11.10
   prof. dr hab. Tomasz Polak – Trzy imperia nowożytnej Europy
  • Godz. 11.10 -11.30
   dr Cezary Kościelniak – Filozoficzne i aksjologiczne kwestie geopolityki.
  • Godz. 11.30 – 11.50
   dr Jacek Kołtan – Przyspieszenie i wyobcowanie w nowoczesności refleksywnej
 • 11.50–12.20 | Panel dyskusyjny: Co dalej filozofie? – część I

 • 12.20-12.45 | Przerwa kawowa

 • 12.45–14.05 | Sesja III

  • Godz. 12.45 -13.05
   prof.dr hab. Norbert Leśniewski – Filozofia praktyczna Arystotelesa w interpretacji Heideggera
  • Godz. 13.05 -13.25
   dr Tomasz Turowski – O języku i interpretacji w etyce nowej
  • Godz. 13.25 -13.45
   dr Tomasz Albiński – O ideach logicznych Kanta
  • Godz. 13.45 -14.05
   dr Dawid Rogacz
 • 14.05–14.35 | Panel dyskusyjny: Co dalej filozofie? – część II

 • 14.35-14.50 | Przerwa kawowa

 • 14.50-15.30 | Sesja IV

  • godz. 14:50 – 15:10
   prof. Michał Wendland
  • godz. 15:10 – 15:30
   mgr Aleksandra Gomułczak – O konieczności współpracy
  • godz. 15.30 – 15.50
   dr Jarosław Boruszewski – Zwrot informacyjny w filozofii współczesnej
 • 15.50 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 • 15.50 Lunch

WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Roman Wojciech Kubicki

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innych uczelni, dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przekształconego w roku 2019 w Wydział Filozoficzny UAM. W 1980 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam w 1989 obronił pracę doktorską. W 1996 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? uzyskał w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia w specjalności estetyka. Od 1999 był dziekanem Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 28 lipca 2015 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykładał także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Objął funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

prof. dr hab. Norbert Leśniewski

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej WF UAM w Poznaniu. Jego publikacje obejmują głównie hermeneutykę niemiecką i amerykańską, retorykę, filozofię m.in. Heideggera i Kanta. Jest autorem O hermeneutyce radykalnej (1998), współredaktorem (wraz z A. Przyłębskim) Studies in Hermeneutics (1995), (wraz z E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002) oraz redaktorem Heidegger w kontekstach (2007).

prof. dr hab. Tomasz Polak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i fundamentalnej, profesor zwyczajny, były katolicki prezbiter, współtwórca Pracowni Pytań Granicznych UAM, tłumacz. Od 1983 był wykładowcą teologii fundamentalnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1989-1996 piastował funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1996-1998 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, w latach 1998-2002 dziekanem i organizatorem Wydziału Teologicznego UAM, a w latach 1997-2002 członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. 4 listopada 1999 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i prezydium Fundacji Guardiniego w Berlinie. W 2004 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.
Był członkiem Rady Nauki (do czerwca 2008 r.), organu opiniodawczo-doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współtwórcą Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przetłumaczył na język polski Ewangelię Marka, wydaną w 2000 jako Dobra nowina według św. Marka.

Dr Cezary Kościelniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozof, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, postdoc. na University of Florida. Zajmuje się politykami szkolnictwa wyższego, kulturowymi rolami uniwersytetu oraz religią w życiu publicznym. Ostatnio opublikował “Uniwersytet, rozwój, kultura” (Wyd. UAM, 2015). Wykłady gościnne na Universita degli Studi di Firenze, Uniwersytecie Maltańskim, Universita Sacro Cuore w Mediolanie, Instytucie Nauk Religijnych w Kijowie. W latach 2012-2013 był ekspertem do spraw szkolnictwa wyższego w think-tanku “Laboratorium Idei” Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczył jako ekspert w programie TEMPUS, w watykańskiej kongregacji Iustitia et Pax, jest ekspertem ds. szkolnictwa wyższego w projekcie Team Europe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Dr Dawid Wiener

Uniwersytet SWSP w Poznaniu

Lekarz med., doktor nauk humanistycznych (filozofia), kognitywista. Obecnie pracownik Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki kierownika Katedry Wzornictwa w School of Form oraz jest koordynatorem kształcenia humanistycznego. Wykładowca z Psychologii designu oraz Badań w designie na podyplomowych studiach “Design Management” przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu Psychologii w reklamie na studiach podyplomowych “Psychologia w binzesie” oraz zajęcia na studiach podyplomowych z “Marketingu farmaceutycznego” przy UE w Poznaniu. Współautor kilku anglojęzycznych publikacji dotyczących problematyki psychologii zachowań konsumenckich. W latach 2006-2008 szef działu strategii w agencji reklamowej HealthWay. W latach 2008-2010 dyr. naukowy w agencji badawczej LABoratory.
Obecnie zajmował się budowaniem strategii marketingowych oraz merytorycznym wsparciem w niektórych projektach badawczych z zakresu komunikacji marketingowej współpracując jako zewnętrzny ekspert. Laureat I miejsca w konkursie „Innowacyjna Inwencja 2010″ za projekt badawczy we współpracy z firmą VOX-Industrie, który doprowadził do powstania innowacyjnej i wielokrotnie nagradzanej kolekcji mebli dla małych dzieci mamama. Współzałożyciel i prezes spółki COGISION zajmującej się m.in. badaniami w obszarze marki, designu, użyteczności oraz User Experience (Ux).

Dr Jacek Kołtan

Europejskie Centrum Solidarności

Studiował filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako zastępca dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych Gdańskie Wykłady Solidarności, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS redagując m.in. serię Idea solidarności, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki. Był stypendystą niemieckiej fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Opublikował m.in. Przesilenie. Nowa kultura polityczna (red., 2016), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Obywatele ACTA (współred., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred., 2014), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (2012), Solidarność. Pokojowa rewolucja (współred., 2009)

Tomasz Zarębski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozof, psychoterapeuta, trener i publicysta, absolwent IF WNS UAM. Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Macieja Błaszaka przygotowuje rozprawę doktorską pt. Umysł uzależniony. Przyczynek do filozofii psychopatologii. Publikował w Poznańskich Studiach z Filozofii Humanistyki, Czasie kultury, Res Publice Nowej, Zeszytach Artystycznych UAP. Jego naukowe zainteresowania obejmują filozoficzne i teoretyczne podstawy psychopatologii, filozofię umysłu oraz kognitywistykę. Jest pasjonatem literatury pięknej – przepada m.in. za prozą Mirona Białoszewskiego, Thomasa Bernharda i Milana Kundery. Od czasów licealnych, gdy amatorsko śpiewał w kameralnym zespole chóralnym, fascynuje się muzyką dawną. Ponad 30 lat zapamiętale kibicuje piłkarzom Realu Madryt.

Jacqueline Czajka

Studiowała Komunikację Społeczną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w obrębie grup miejskich. Prowadziła i brała udział w wielu projektach badawczych (m.in. udział w międzynarodowym projekcie artystyczno – badawczym Dramat Wolności (2014), kierowała projektem naukowym Konsultacje społeczne w sprawie zmian organizacji ruchu w centrum miasta Poznania oraz Analiza danych zastanych dla ankiety internetowej na temat zmian organizacji ruchu w centrum miasta (2015)). Prowadziła Konsultacje Społeczne w Poznaniu w ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Ukończyła kurs szkoleniowy z tworzenia i zakładania własnego biznesu Businesophia – Philosophical Start-Up. Interesuje się projektowaniem graficznym. Obecnie uczy się programować w języku C++.

dr Tomasz Turowski

Uniwersytet Zielonogórski

ur. w Poznaniu, absolwent filozofii UAM. Główne zainteresowania filozoficzne dotyczyły klasycznej filozofii niemieckiej, hermeneutyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Martina Heideggera oraz wartościującej filozofii życia Fryderyka Nietzschego. Zasadniczo zainteresowaniom tym jest wierny do dziś. Od 2000 roku pracownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swych obecnych badaniach koncentruje się na metaetyce i współczesnej filozofii anglosaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki oraz relacji między animal welfare a animal rights. Bada etyczne (teoretyczne i filozoficzne) aspekty praw zwierząt. Opracowuje własną koncepcję moralnego statusu istot pozaludzkich, czemu poświęcone są jego publikacje.

dr Jarosław Boruszewski

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiował filozofię na UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Rozprawa doktorska: Antyrealizm semantyczny a koncepcja semantyki proceduralnej. Studium z filozofii analitycznej. Autor kilku artykułów z zakresu filozofii analitycznej. Obszar jego dociekań obejmuje semiotykę, logikę i metodologię, filozofię kultury, cybernetykę i filozofię techniki. Pozostałe zainteresowania: muzyka eksperymentalna i elektroniczna, literatura i film w stylu sci-fi/cyberpunk.
page1image1813248

dr Tomasz Albiński

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Autor monografii Spór o realizm modalny oraz artykułów naukowych z zakresu filozofii analitycznej. Współorganizator szeregu konferencji naukowych, w tym jubileuszowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Obszar badań, zainteresowań i dociekań obejmuje m. in. logikę modalną, FCA, metaetykę oraz metodykę nauczania filozofii. Pasjonuje się historią logiki.W czasach studenckich dumny członek nieformalnego Zakonu Zeidlerowców (generalnie antyrealiści), toczącego spory doktrynalne z równie nieformalnym Zakonem Klawiterian (z dużym prawdopodobieństwem kognitywiści współcześni). Zakony pozostawiły po sobie nierozstrzygnięty do dnia dzisiejszego problemat: cóż filozof winien czynić – brzydko mówić prawdę, czy pięknie się mylić?
BEZPŁATNA REJESTRACJA UDZIAŁU

Wymagane zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji szkolenia i przetwarzania ich przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
ORGANIZATOR KONFERENCJI

Sans Souci Damian Gruszczyński,Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań
NIP: 7792443773
KRS: 0000624779

www.sans-souci.pl

LTM Communications sp. z o.o.

ul. Szklarniowa 16a
60-680 Poznań

www.agencja-ltm.pl

Kontakt dla uczestników i wykładowców:
Damian Gruszczyński
Tel.: +48 881 666 175
E-mail: damian.gruszczynski@sans-souci.pl