Drogie Koleżanki i Koledzy,

20 lat temu z grupą studentów – fascynatów założyliśmy czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Filozofów „Preteksty”, które było kontynuacją swoich świetnych poprzedników, takich jak „Myśl i działanie” oraz Viel’o’sophie”.
Miałem wtedy zaszczyt objąć rolę redaktora naczelnego i wydać wraz z Koleżankami i Kolegami pierwsze 4 numery czasopisma. Nasz projekt wydawniczy trafił następnie w dobre ręce kolejnych entuzjastycznie nastawionych osób, które rozwinęły go do obecnego kształtu, w którym doczekał wspaniałego jubileuszu 20 lat istnienia. Przez wszystkie te lata łamy “Pretekstów” były miejscem debiutów piśmienniczych w zakresie filozofii dla wielu obecnych pracowników naukowych uczelni w całym kraju i nie będzie przesadą jeśli wskaże także, że na całym świecie oraz dla osób, które swoją drogę życiową i zawodową związały w mniejszym lub większym stopniu z „matką wszystkich nauk”.
Celem naszego spotkania będzie nie tylko uczczenie tej wyjątkowej w skali naszego kraju dla czasopism będących oddolną inicjatywą studencką rocznicy, ale przede wszystkim żywa i bogata dyskusja filozoficzna z zaprezentowanymi wystąpieniami. Program złożony jest z prelekcji wybranych osób związanych w ciągu ostatnich 20 lat z „Pretekstami”. Z racji ograniczonego czasu nie udało nam się zaprosić wszystkich, których chcielibyśmy wysłuchać. Być może nasza konferencja zyska miano cyklicznej i uda się to przy kolejnych edycjach.

Konferencja została objęta patronatem, przychylnego od samego początku „Pretekstom”, Dziekana Wydziału Filozoficznego UAM prof. dr hab. Romana Kubickiego – jednego z ojców sukcesu czasopisma. Sukces jednak, jak wiadomo nie od dziś, ma wielu ojców i wszystkich ich, piszących, recenzujących, czytających czy tylko sympatyzujących z „Pretekstami” serdecznie zapraszamy. Miłymi gośćmi będą także wszyscy zainteresowani obecni studenci WF UAM, dla których dedykowany został Panel Dyskusyjny „Co dalej, filozofie?” omawiający najróżniejsze, czasami zaskakujące, perspektywy rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów filozoficznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa w imieniu wszystkich byłych i obecnych redaktorów naczelnych „Pretekstów”.

Damian Gruszczyński

PROGRAM KONFERENCJI
 • 9.00-9.15 | Otwarcie konferencji

  • Powitanie uczestników – prof. Roman Kubicki / prof. Norbert Leśniewski / dr Krzysztof Kiedrowski / Damian Gruszczyński
  • Słowo powitalne – Damian Gruszczyński
 • 9.15-9.35 | Wykład inauguracyjny

  • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Roman Kubicki – Filozofia przyszłości
 • 9.35-10.35 | Sesja I

  • Godz. 9.35 – 9.55
   Tomasz Zarębski – Czy psychopatologia potrzebuje filozofii?
  • Godz. 9.55 -10.15
   dr Dawid Wiener – O emocjach bez emocji
  • Godz. 10.15 -10.35
   Jacqueline Czajka – Czy Alexander von Humboldt może nam pomóc zrozumieć zmiany klimatyczne?
 • 10.35-10.50 | Przerwa kawowa

 • 10.50-11.50 | Sesja II

  • Godz. 10.50 -11.10
   prof. dr hab. Tomasz Polak – Trzy imperia nowożytnej Europy
  • Godz. 11.10 -11.30
   dr Cezary Kościelniak – Filozoficzne i aksjologiczne kwestie geopolityki.
  • Godz. 11.30 – 11.50
   dr Jacek Kołtan – Przyspieszenie i wyobcowanie w nowoczesności refleksywnej
 • 11.50–12.20 | Panel dyskusyjny: Co dalej, filozofie? – część I /prowadzenie: prof. Roman Kubicki, dr Marcin Trydeński, Damian Gruszczyński/

 • 12.20-12.45 | Przerwa kawowa

 • 12.45–14.05 | Sesja III

  • Godz. 12.45 -13.05
   prof.dr hab. Norbert Leśniewski – Filozofia praktyczna Arystotelesa w interpretacji Heideggera
  • Godz. 13.05 -13.25
   dr Tomasz Turowski – O języku i interpretacji w etyce nowej
  • Godz. 13.25 -13.45
   dr Tomasz Albiński – O ideach logicznych Immanuela Kanta
 • 13.45–14.15 | Panel dyskusyjny: Co dalej, filozofie? – część II /prowadzenie: prof. Roman Kubicki, dr Marcin Trydeński, Damian Gruszczyński/

 • 14.15-14.35 | Przerwa kawowa

 • 14.35-15.35 | Sesja IV

  • godz. 14:35 – 14:55
   dr hab. prof. UAM Michał Wendland – Dlaczego filozofia oświecenia jest ważna?
  • godz. 14:55 – 15:15
   dr Jarosław Boruszewski – 
   Zwrot informacyjny w filozofii współczesnej
  • godz. 15.15 – 15.35
   Karol Zamojski – Książka jako za(byt)ek. Przygody nauczyciela filozofii
 • 15.35 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 • 15.45 Lunch

WYKŁADOWCY i MODERATORZY

prof. dr hab. Roman Wojciech Kubicki

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innych uczelni, dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przekształconego w roku 2019 w Wydział Filozoficzny UAM. W 1980 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam w 1989 obronił pracę doktorską. W 1996 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? uzyskał w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia w specjalności estetyka. Od 1999 był dziekanem Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 28 lipca 2015 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykładał także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Objął funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

prof. dr hab. Norbert Leśniewski

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej WF UAM w Poznaniu. Jego publikacje obejmują głównie hermeneutykę niemiecką i amerykańską, retorykę, filozofię m.in. Heideggera i Kanta. Jest autorem O hermeneutyce radykalnej (1998), współredaktorem (wraz z A. Przyłębskim) Studies in Hermeneutics (1995), (wraz z E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002) oraz redaktorem Heidegger w kontekstach (2007).

prof. dr hab. Tomasz Polak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i fundamentalnej, profesor zwyczajny, były katolicki prezbiter, współtwórca Pracowni Pytań Granicznych UAM, tłumacz. Od 1983 był wykładowcą teologii fundamentalnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1989-1996 piastował funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1996-1998 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, w latach 1998-2002 dziekanem i organizatorem Wydziału Teologicznego UAM, a w latach 1997-2002 członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. 4 listopada 1999 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i prezydium Fundacji Guardiniego w Berlinie. W 2004 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.
Był członkiem Rady Nauki (do czerwca 2008 r.), organu opiniodawczo-doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współtwórcą Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przetłumaczył na język polski Ewangelię Marka, wydaną w 2000 jako Dobra nowina według św. Marka.

Dr Cezary Kościelniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozof, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, postdoc. na University of Florida. Zajmuje się politykami szkolnictwa wyższego, kulturowymi rolami uniwersytetu oraz religią w życiu publicznym. Ostatnio opublikował “Uniwersytet, rozwój, kultura” (Wyd. UAM, 2015). Wykłady gościnne na Universita degli Studi di Firenze, Uniwersytecie Maltańskim, Universita Sacro Cuore w Mediolanie, Instytucie Nauk Religijnych w Kijowie. W latach 2012-2013 był ekspertem do spraw szkolnictwa wyższego w think-tanku “Laboratorium Idei” Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczył jako ekspert w programie TEMPUS, w watykańskiej kongregacji Iustitia et Pax, jest ekspertem ds. szkolnictwa wyższego w projekcie Team Europe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Dr Dawid Wiener

Uniwersytet SWSP w Poznaniu

Lekarz med., doktor nauk humanistycznych (filozofia), kognitywista. Obecnie pracownik Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki kierownika Katedry Wzornictwa w School of Form oraz jest koordynatorem kształcenia humanistycznego. Wykładowca z Psychologii designu oraz Badań w designie na podyplomowych studiach “Design Management” przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu Psychologii w reklamie na studiach podyplomowych “Psychologia w binzesie” oraz zajęcia na studiach podyplomowych z “Marketingu farmaceutycznego” przy UE w Poznaniu. Współautor kilku anglojęzycznych publikacji dotyczących problematyki psychologii zachowań konsumenckich. W latach 2006-2008 szef działu strategii w agencji reklamowej HealthWay. W latach 2008-2010 dyr. naukowy w agencji badawczej LABoratory.
Obecnie zajmował się budowaniem strategii marketingowych oraz merytorycznym wsparciem w niektórych projektach badawczych z zakresu komunikacji marketingowej współpracując jako zewnętrzny ekspert. Laureat I miejsca w konkursie „Innowacyjna Inwencja 2010″ za projekt badawczy we współpracy z firmą VOX-Industrie, który doprowadził do powstania innowacyjnej i wielokrotnie nagradzanej kolekcji mebli dla małych dzieci mamama. Współzałożyciel i prezes spółki COGISION zajmującej się m.in. badaniami w obszarze marki, designu, użyteczności oraz User Experience (Ux).

Dr Jacek Kołtan

Europejskie Centrum Solidarności

Studiował filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako zastępca dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych Gdańskie Wykłady Solidarności, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS redagując m.in. serię Idea solidarności, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki. Był stypendystą niemieckiej fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Opublikował m.in. Przesilenie. Nowa kultura polityczna (red., 2016), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Obywatele ACTA (współred., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred., 2014), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (2012), Solidarność. Pokojowa rewolucja (współred., 2009)

Tomasz Zarębski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozof, psychoterapeuta, trener i publicysta, absolwent IF WNS UAM. Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Macieja Błaszaka przygotowuje rozprawę doktorską pt. Umysł uzależniony. Przyczynek do filozofii psychopatologii. Publikował w Poznańskich Studiach z Filozofii Humanistyki, Czasie kultury, Res Publice Nowej, Zeszytach Artystycznych UAP. Jego naukowe zainteresowania obejmują filozoficzne i teoretyczne podstawy psychopatologii, filozofię umysłu oraz kognitywistykę. Jest pasjonatem literatury pięknej – przepada m.in. za prozą Mirona Białoszewskiego, Thomasa Bernharda i Milana Kundery. Od czasów licealnych, gdy amatorsko śpiewał w kameralnym zespole chóralnym, fascynuje się muzyką dawną. Ponad 30 lat zapamiętale kibicuje piłkarzom Realu Madryt.

Jacqueline Czajka

Studiowała Komunikację Społeczną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w obrębie grup miejskich. Prowadziła i brała udział w wielu projektach badawczych (m.in. udział w międzynarodowym projekcie artystyczno – badawczym Dramat Wolności (2014), kierowała projektem naukowym Konsultacje społeczne w sprawie zmian organizacji ruchu w centrum miasta Poznania oraz Analiza danych zastanych dla ankiety internetowej na temat zmian organizacji ruchu w centrum miasta (2015)). Prowadziła Konsultacje Społeczne w Poznaniu w ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Ukończyła kurs szkoleniowy z tworzenia i zakładania własnego biznesu Businesophia – Philosophical Start-Up. Interesuje się projektowaniem graficznym. Obecnie uczy się programować w języku C++.

dr Tomasz Turowski

Uniwersytet Zielonogórski

ur. w Poznaniu, absolwent filozofii UAM. Główne zainteresowania filozoficzne dotyczyły klasycznej filozofii niemieckiej, hermeneutyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Martina Heideggera oraz wartościującej filozofii życia Fryderyka Nietzschego. Zasadniczo zainteresowaniom tym jest wierny do dziś. Od 2000 roku pracownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swych obecnych badaniach koncentruje się na metaetyce i współczesnej filozofii anglosaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki oraz relacji między animal welfare a animal rights. Bada etyczne (teoretyczne i filozoficzne) aspekty praw zwierząt. Opracowuje własną koncepcję moralnego statusu istot pozaludzkich, czemu poświęcone są jego publikacje.

dr Jarosław Boruszewski

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Języka i Komunikacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: filozofia informacji, metodologiczno-filozoficzne podstawy infobrokerstwa, filozofia ekonomii, semiotyka kultury. Był stażystą w Centre of Excellence in the Philosophy of Social Sciences (Trends and Tensions in Intellectual Integration, Uniwersytet Helsiński). Publikował m. in. w Filozofii Nauki, Ekonomiście, Zagadnieniach Naukoznawstwa, Studiach Ekonomicznych, Principiach, Kulturze Współczesnej. Współpracuje z Polską Siecią Filozofii Ekonomii oraz Centrum Infobrokerstwa Systemowego.
.
page1image1813248

dr Tomasz Albiński

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Autor monografii Spór o realizm modalny oraz artykułów naukowych z zakresu filozofii analitycznej. Współorganizator szeregu konferencji naukowych, w tym jubileuszowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Obszar badań, zainteresowań i dociekań obejmuje m. in. logikę modalną, FCA, metaetykę oraz metodykę nauczania filozofii. Pasjonuje się historią logiki.W czasach studenckich dumny członek nieformalnego Zakonu Zeidlerowców (generalnie antyrealiści), toczącego spory doktrynalne z równie nieformalnym Zakonem Klawiterian (z dużym prawdopodobieństwem kognitywiści współcześni). Zakony pozostawiły po sobie nierozstrzygnięty do dnia dzisiejszego problemat: cóż filozof winien czynić – brzydko mówić prawdę, czy pięknie się mylić?
IMG_0419

Aleksandra Gomułczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorantka w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się zagadnieniem relacji i wzajemnych wpływów pomiędzy filozofią analityczną a wczesną fenomenologią, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji opracowywanych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Ponadto interesuje się myślą feministyczną oraz historią i dokonaniami filozofek związanych ze Szkołą Lwowsko-Warszawską.
IMG_0432

Karol Zamojski

absolwent filozofii UAM. Nauczyciel, przedsiębiorca, pomysłodawca-organizator, badacz, autor. Uczy filozofii (ostatnio w technikum fryzjerskim). Przedsięwzięcia rynkowe organizuje hołdując nihilistycznemu (gruntownie, w gruncie rzeczy, hermeneutycznemu) przekonaniu, że świat jest polem konfliktu interpretacji (końca nie widać). Co czasem kończy się zupełnie niezrozumiałym bankructwem. Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Więcej czyta niż mówi, więcej mówi niż pisze. Pisze tyle, żeby nie zanudzić. Uważa, że może kiedyś… 
IMG_0436

dr hab. prof. UAM Michał Wendland

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UAM. W Instytucie Filozofii UAM od 2008 roku. Od 2017 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji w IF UAM. Zainteresowania badawcze dzielą się na dwa główne obszary. Pierwszy z nich dotyczy komunikacji międzyludzkiej i języka. Drugi – filozofii i kultury oświecenia. Jest autorem pięciu monografii i trzydziestu artykułów naukowych lub rozdziałów w monografiach. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, również jako organizator. Od 2017 roku jest redaktorem czasopisma „Lingua ac Communitas” ukazującego się w IF UAM od ponad 25 lat. W roku 2010 otrzymał nagrodę rektora UAM za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, International Communicology Institute, jak również współzałożyciel i członek Culture and Communication Research Group.  W roku 2014 odbył staż długoterminowy w Dipartimento di Filosofia na Sapienza Universita di Roma. 
Marcin Trydeński

dr Marcin Trydeński

LTM Communications

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i specjalista ds. komunikacji społecznej; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Jest założycielem i partnerem zarządzającym agencji LTM Communications, a także sekretarzem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej. Członek Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa. Zawodowo specjalizuje się w budowaniu i realizowaniu zintegrowanych strategii komunikacji, zarządzaniu kryzysowym oraz media relations. Jego zainteresowania filozoficzne koncentrują się na filozofii Karla Jaspersa, antropologii filozoficznej, filozofii komunikacji oraz filozofii społecznej.
12241523_1231293866886025_5643277976268012214_n

Damian Gruszczyński

Sans Souci Konferencje

absolwent filozofii UAM oraz Studium Menadżerów Kultury przy Ośrodku Badania Rynku w Poznaniu. Dwadzieścia lat doświadczeń w branży MICE zbierał, piastując stanowiska na wszystkich szczeblach w departamentach organizacji i sprzedaży w firmach Kancelaria Doradcza People Meet People oraz Symposion. Założyciel i partner zarządzający firmy Sans Souci Konferencje. W swojej karierze był odpowiedzialny za tworzenie oraz nadzór realizacyjny koncepcji organizacyjnych i sponsoringowych  projektów edukacyjnych oraz kongresowych dla światowych i krajowych medycznych towarzystw naukowych, takich jak m.in: European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, Gerhard Kuntscher Society, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej oraz wielu innych. Liczenie wydarzeń, za których przebieg był odpowiedzialny przerwał po tysięcznym.
.
BEZPŁATNA REJESTRACJA UDZIAŁU
ORGANIZATOR KONFERENCJI

Sans Souci Damian Gruszczyński,Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań
NIP: 7792443773
KRS: 0000624779

www.sans-souci.pl

Kontakt dla uczestników i wykładowców:
Damian Gruszczyński
Tel.: +48 881 666 175
E-mail: damian.gruszczynski@sans-souci.pl

LTM Communications sp. z o.o.

ul. Szklarniowa 16a
60-680 Poznań

www.agencja-ltm.pl